Pliki do pobrania:

Informacja do postępowania zamówienia publiczne i realizacja umów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5, e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl; www.zzozwadowice.pl, tel. (33) 872 12 80 fax. (33) 82 34 687.
 2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych : iod@zzozwadowice.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyboru oferty i realizacji postępowania przetargowego, zawarcia umowy i jej rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w zakresie wsparcia organizacyjnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymaganej przepisami prawa: ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa oraz w zakresie koniecznym do zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy.

Ograniczenia stosowania RODO w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia:

 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Klauzula informacyjna odnośnie zasad przetwarzania pracowników i współpracowników Wykonawcy

 1. Administratorem danych jest Zamawiający tj. ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Wadowice kontakt: sekretariat@zzozwadowice.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@zzozwadowice.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu, w celu realizacji umowy i jej rozliczenia.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane do kontaktu.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu trwania umowy i wygaśnięcia roszczeń oraz upływu terminu określonego w odrębnych przepisach prawa dotyczących archiwizacji.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mających dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych reprezentantów i osób współpracujących

 1. Informujemy, że Administratorem Danych jest ZZOZ w Wadowicach ul.Karmelicka 5
 2. Kontakt do Administratora: ZZOZ w Wadowicach ul.Karmelicka 5, sekretariat@zzozwadowice.pl
 3. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@zzozwadowice.pl
 4. Administrator w toku prowadzonej działalności, może przetwarzać dane:
  a. kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców;
  b. wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych.
 5. Administrator może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak:
  a. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;
  b. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;
  c. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
  d. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień).
 6. Ponadto Administrator może, w niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą weryfikacji kontrahenta, pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).
 7. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie:
  a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu może przetwarzać dane osobowe w okresie trwania umowy;
  b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu Administrator może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje)
  c. dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:
  – prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń;
  – prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych działań gospodarczych, w tym realizacji umów i postępowań konkursowych i przetargowych;
  – weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów;
  – ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
 8. Administrator może ujawnić dane osobowe:
  a. podmiotom i osobom działającym na zlecenie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, informatycznego i organizacyjnego,
  b. organom państwowym, na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych postępowań.
 9. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.
 10. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Klauzula informacyjna w zakresie skarg i wniosków

 1. W związku z złożeniem skargi lub wniosku Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Karmelicka 5
 2. Kontakt do Administratora: e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl telefon: 33 87 21 280
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych
 4. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@zzozwadowice.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz udzielenia odpowiedzi.
 6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie wsparcia prawnego oraz informatycznego na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
 8. Osobie, której dan e są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procedowana.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych pacjentów

 1. Administratorem Danych jest ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 5 telefon 33 87-21-300.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@zzozwadowce.pl
 3. Zakres przetwarzania dotyczących dokumentacji medycznej i okres przechowywania ustalany jest na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku.
 4. Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących dokumentacji medycznej jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Archiwizacja danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
 5. Cele przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.
 6. Twoje uprawnienia: Możliwość skorzystania z określonych uprawnień (prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych) zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. W tym celu możesz złożyć wniosek (pomocniczy wzór wniosku dostępny w siedzibie ADO lub na stronie internetowej). W zakresie dostępu do danych w zakresie dokumentacji medycznej obowiązuje odrębna procedura https://zzozwadowice.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej/
 7. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora oraz podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna w ramach procesu rejestracji

 1. Administratorem danych jest: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Karmelicka 5.
 2. Kontakt do Administratora: e-mail: pps@zzozwadowice.pl.
 3. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@zzozwadowice.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji i kontaktów w sprawie terminów lub zmian terminów.
 5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom na podstawie przepisów prawa, świadczącym usługi w zakresie wsparcia informatycznego na podstawie zawartych umów.
 6. Dane osobowe przetwarzane do czasu zakończenia procesu rejestracji zgodnie z obowiązującym rzeczowym wykazem akt i przepisami prawa.
 7. Przysługuje prawo dostępu do danych, usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji. W przypadku niepodania danych rejestracja nie będzie możliwa.

Klauzula Informacyjna – RODO zawarcie i realizacja umowy cywilnoprawnej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres: Wadowice, ul. Karmelicka 5.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila adres iod@zzozwadowice.pl.
 4. Celem przetwarzania jest realizacja umowy i jej rozliczenie oraz wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty upoważnione na podstawie prawa
  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, wygaśnięcia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy.

Klauzula Informacyjna RODO – monitoring wizyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres: Wadowice, ul. Karmelicka 5 lub kontakt telefoniczny: 33 872 12 00.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila adres iod@zzozwadowice.pl
 4. Obszar jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 5. Rejestrowany jest tylko obraz, bez dźwięku.
 6. Monitoringiem objęte są: Korytarze i hol.
 7. Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 30 dni.
 9. Odbiorcami danych są podmioty na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty na podstawie przepisów prawa.
 10. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: https://zzozwadowice.pl/monitoring/
Scroll Up