Pliki do pobrania:

Klauzula Informacyjna – RODO zawarcie i realizacja umowy cywilnoprawnej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres: Wadowice, ul. Karmelicka 5.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila adres iod@zzozwadowice.pl.
 4. Celem przetwarzania jest realizacja umowy i jej rozliczenie oraz wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty upoważnione na podstawie prawa
  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, wygaśnięcia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy.

Klauzula Informacyjna RODO – postępowanie o udzielenia zamówienia

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres: Wadowice ul. Karmelicka 5 lub adres mailowy: sekretariat@zzozwadowice.pl lub telefonicznie.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila adres iod@zzozwadowice.pl.
 4. Celem przetwarzania jest realizacja umowy i jej rozliczenie oraz wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty upoważnione na podstawie prawa
  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia, wyboru oferty.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub graniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu.

Klauzula Informacyjna RODO – monitoring wizyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres: Wadowice, ul. Karmelicka 5 lub kontakt telefoniczny: 33 872 12 00.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila adres iod@zzozwadowice.pl
 4. Obszar jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 5. Rejestrowany jest tylko obraz, bez dźwięku.
 6. Monitoringiem objęte są: Korytarze i hol.
 7. Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 30 dni.
 9. Odbiorcami danych są podmioty na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty na podstawie przepisów prawa.
Scroll Up