MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2 Oś Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,
Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia.

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach podpisał umowę o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn.:

„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

Liderem projektu (partnerem wiodącym) jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jako partner przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego z uwagi na możliwość uczestniczenia w rozbudowie i wdrożeniu rozwiązań informatycznych z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym. Projekt poprzez rozbudowę systemu informatycznego szpitala pozwoli na integrację z innymi podmiotami leczniczymi w Małopolsce w zakresie wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Udział w projekcie znacząco wpłynie na rozwój obecnej infrastruktury informatycznej szpitala (sprzęt oraz oprogramowanie), pozwoli na wdrożenie nowych standardów wytwarzania dokumentacji medycznej, co podniesie jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych.

Celem głównym projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, stanowiącego platformę elektronicznej wymiany danych, mającą na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia

Szacowana całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych (brutto): około 205,5 mln zł.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania ZZOZ w Wadowicach: 4 333 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 3 899 700,00 zł.

Wkład własny: ( Powiat Wadowicki) 433 300,00 zł.

Scroll Up