Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuję, że w lutym ubiegłego roku przystąpił do konkursu na Dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia i spośród na 207 podmiotów biorących udział w naborze uzyskaliśmy 15 miejsce w liście rankingowej uzyskując 647 pkt.

W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ZZOZ Wadowice” finansowanego ze środków budżetu państwa – Funduszu Medycznego w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji Częstobud Sp. z o.o. wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania, co bezpośrednio wpłynie na poprawę funkcjonowania tutejszego SOR, na terenie jego oddziaływania.

Dzięki funkcjonalnej przebudowie i doposażeniu w sprzęt medyczny zwiększy się skuteczność działań w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Poprawa dostępności do SOR rozlokowanego w dostosowanych przestrzeniach i wyposażonego w nowoczesny sprzęt konieczny do szybkiej i właściwej diagnostyki, znacząco poprawi efektywność udzielania pomocy w zdarzeniach nagłych. Dzięki modernizacji nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy zyska nowy układ funkcjonalny, który powoli wprowadzić lepszą organizację pracy, co skutkować będzie szybszym zabezpieczeniem pacjenta zgodnie z przydzielonym kodem pilności. Rozdzielona zostaną ścieżki ruchu pacjentów, na tych którzy transportowani są przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz na tych, którzy udają się samodzielnie do SOR. W konsekwencji tego ich drogi nie będą się krzyżować. Ponadto pracownie współpracujące z SOR zostaną doposażone. W ramach tego zadania będzie zakupiony sprzęt do Zakładu Endoskopii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej – ramię C, aparat TK.

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 14 884 800 zł. Zakres prac budowlanych obejmował będzie m.in. przebudowę pomieszczeń SORu w Pawilonie D oraz rozbudowę Ciepłej Sieni. Zostaną wykonane nowe instalacje hydrantowe i sanitarne, a także gazów medycznych. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony zostanie w niezbędną nowoczesną aparaturę medyczną. Mamy nadzieję, że inwestycja modernizacji tego kluczowego oddziału będzie dobrze służyć naszym pacjentom i stanie się kolejnym dużym krokiem podnoszącym standardy jakości udzielanych świadczeń oraz poprawy warunków pracy.

Scroll Up