1. Zasady rejestracji

W punkcie rejestracji(okienko nr4)  pacjent uzyskuje kompletną informację dotyczącą:

 • świadczeń dostępnych w placówce,
 • czasu oczekiwania,
 • form i terminów zapisu do lekarza,
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia,
 • wyników badań niezbędnych podczas wizyty,
 • miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych (USG, RTG, badań laboratoryjnych lub innych),
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej (możliwość złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej),

Pacjent może dokonać rejestracji:

 • osobiście (okienko 1-3)
 • telefonicznie ( od pon. do pt. w godz 6:00-19:00 pod numerem 33 87 21 200 lub 33 27 21 300).
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • drogą elektroniczną (e-pacjent, email:rejestracja@zzozwadowice.pl).

Przy rejestracji i udzielaniu świadczeń nie obowiązuje rejonizacja.

Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i przybliżonej godzinie wizyty.

Termin wizyty do lekarza specjalisty pacjent może ustalić od pon.-pt.  w godzinach pracy poszczególnych poradni oraz rejestracji. W przypadku nieobecności lekarza, pacjent jest informowany o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Informacja taka jest udostępniona w miejscu udzielania świadczeń.

Jeżeli wskazany pacjentowi termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy, pacjent uzyskuje informację o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ.

Termin wizyty kontrolnej jest ustalany podczas bieżącej wizyty u lekarza. Realizacja wizyt, odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak i latach następnych.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia!

 

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • świadczeniobiorcy (pacjenci) do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (uprawnienia z ustawy „Za życiem”);
  świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie:
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego (oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną)
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

 

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny, będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątki:

skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;

skierowanie na rehabilitację leczniczą w warunkach ambulatoryjnych, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;

skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Pacjenci nie powinni być odsyłani z powodu niekompletności skierowań. Należy poprosić o uzupełnienie danych lub uzyskać je od lekarza kierującego.

Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy przyjęcia lub niewpisania pacjenta na listę oczekujących.

 

3. Listy oczekujących i prawo do obsługi i uzyskania świadczeń poza kolejnością 

ZZOZ w Wadowicach prowadzi listy oczekujących, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy, zgodnie z harmonogramem pracy Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Kobiety w ciąży;
 • Osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • Osoby posiadające orzeczenie:
  – o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  – o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku   ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osoby, które posiadają  tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • Kombatanci;
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia, a także korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących. Dotyczy to również pacjentów, którzy mają zgłosić się po hospitalizacji na wizytę kontrolną, wskazaną w wypisie ze szpitala.

Lekarz kierujący pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego kwalifikuje go do jednej z dwóch kategorii medycznych:

 • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
 • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Prowadzenie wpisów na listy oczekujących odbywa się na bieżąco.

 

Obowiązki pacjenta

Pacjent, który nie może stawić się w poradni lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym rejestrację CMPW. Pacjent powinien także powiadomić świadczeniodawcę o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, które podał przy wpisywaniu się na listę oczekujących. Brak aktualnych informacji utrudni lub uniemożliwi świadczeniodawcy kontakt z pacjentem, np. z powodu zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym rejestrację CMPW w Wadowicach.  Wówczas, ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia. Podstawą przesunięcia na liście jest wówczas zaświadczenie lekarskie od lekarza kierującego lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

 

Skreślenie z listy

Skierowanie daje pacjentowi prawo wpisania się wyłącznie na jedną listę oczekujących!

Jeżeli pacjent nie stawi się w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy. Skreślenia dokonuje się również między innymi w przypadku:

 • wykonania świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany;
 • powiadomienia przez pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji;
 • zaprzestania wykonywania danego rodzaju świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany;
 • przeniesienia pacjenta wpisanego na listę oczekujących na inną listę oczekujących u tego samego świadczeniodawcy;
 • zgonu pacjenta wpisanego na listę oczekujących.

W wypadku skreślenia pacjenta, na liście odnotowywana jest data oraz powód skreślenia.

Scroll Up