Przed rozpoczęciem praktyki w ZZOZ w Wadowicach, student/praktykant zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem odbywania praktyk studenckich / zawodowych / zajęć stażowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wraz z jego załącznikami.

Po zapoznaniu się z regulaminem praktyk należy wypełnić „Formularz szkolenia praktykanta/studenta” stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu, a następnie dostarczyć w pierwszym dniu praktyki do specjalisty ds. BHP.

Należy również przygotować identyfikator, którym należy posługiwać się w trakcie odbywania praktyk.

KONTAKT W SPRAWACH PRAKTYK:

  • (33) 87 21 200 lub (33) 87 21 300, wewn. 453
  • Przyjmowanie stron od 7:00 do 14:00
Scroll Up