projekt pn.: Głęboka modernizacja energetyczna budynków Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

HARMONOGRAM:

31.08.2016 – wysłanie wniosku aplikacyjnego
25.10 i 10.11 2016 – korekta (ocena formalna)
27.12 i 20.01 2017 – korekta (ocena finansowa)
21.02.2017 – korekta (ocena merytoryczna)

W ramach konkursu złożono 121 wniosków (w tym 1 wniosek został wycofany) na łączną kwotę dofinansowania 205 796 749,94 zł.

7 grudnia 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 109 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 174 963 231,03 zł.

Wynik negatywny uzyskało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 218 664,11 zł. Natomiast 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 485 196,13 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

6 lutego 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 109 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 174 458 112,92 zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął w dniu 23 lutego 2017 r. Uchwałę Nr 260/17 w sprawie Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

Koszty całkowite projektu: 6 117 138,88 zł
Dofinansowanie projektu: 2 712 204,03 zł

Scroll Up