TYTUŁ PROJEKTU: “Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki w Wadowicach Zdrowotnej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1, Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

NUMER POJEKTU: RPMP.12.01.03-12-0607/17

Forum Małopolski Zachodniej w dniu 14 lutego 2017 roku Uchwałą nr 1/17/MZ o przyjęciu wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym przyjęło wykaz projektów subregionalnych, które są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym.

Projekt ZZOZ w Wadowicach otrzymał potwierdzenie formalnej kwalifikacji i po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej został umieszczony w wykazie, który został przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego celem zatwierdzenia.

Projekt przygotowany przez ZZOZ w Wadowicach obejmuje wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie jej wymiany (około 70% projektu) oraz zakupu nowych urządzeń (około 30% projektu). Wartość projektu szacowana jest na 8,8 mln zł a kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 7.071.032,80 zł.

Wymiana sprzętu i aparatury spowodowana jest wymogiem dostosowania do ustawy o wyrobach medycznych, a także ze względu na zły stanem techniczny i technologiczny. Większość sprzętu stosowanego w ZZOZ Wadowice to wyeksploatowane urządzenia starego typu, co prowadzi do szeregu niedogodności z ich użytkowaniem. Urządzenia często się psują powodując przestoje w przyjmowaniu pacjentów oraz zwiększając koszty utrzymania. Wieloletni sprzęt podlega częstym, kosztownym naprawom oraz zużywa znaczne ilości energii elektrycznej. Zastąpienie go nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania i niezawodność pracy.

Wymiana obejmuje min.:

  • instrumentarium zabiegowe, łóżka szpitalne, drobny sprzęt do poradni specjalistycznych oraz POZ-u, sprzęt do oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopii, bloku operacyjnego, pracowni RTG, oraz laboratorium i banku krwi,

Zakup nowych i nowoczesnych urządzeń wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz zwiększenie dostępności do nowych technik i technologii medycznych. Pozwoli to również na obniżenie kosztów diagnostyki, zakupu świadczeń u podwykonawców a także zmniejszenie kosztów przeglądów i napraw serwisowych.

Zakup obejmuje min.:

  • aparat EEG, aparat OCT, lampa szczelinowa, cystoskop, zestaw laparoskopowy, videogastroskop, videokolonoskop, videoduodenoskop (ERCP), aparaty EKG, aparaty USG (w tym 4D), histeroskop, ciepłe gniazdka, lodówki medyczne, aparat do przesiewowych badań bezdechu sennego, aparat przenośny USG anestezjologiczny do znieczuleń regionalnych, aparat do szybkiej diagnostyki laboratoryjnej, mammograf cyfrowy, automatyczny analizator do badań immunohematologicznych.

W zakresie IT projekt obejmuje cyfryzację RTG wraz z modernizacją systemu, zakup serwera bazy danych oraz szeroko pojętą modernizację i rozbudowę systemu informatycznego.

6 kwietnia 2018 roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania. ZZOZ w Wadowicach od czerwca 2018 roku rozpoczął ogłaszanie przetargów na zakup sprzętu i aparatury.

Całkowita wartość projektu: 8 853 505,99 zł 
Kwota dofinansowania projektu : 7 070 677,23 zł w tym:
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 6 628 759,90 zł
dofinansowanie z budżetu Państwa: 441 917,33 zł 

Projekt zrealizowano: 03.07.2017 r.  – 31.03.2020 r.


Wybrane zdjęcia zakupionego sprzętu

Scroll Up