Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjenta – RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres: Wadowice, ul. Karmelicka 5
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila adres iod@zzozwadowice.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są głównie: art. 9 ust. 2 lit. h w nawiązaniu do ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane są udostępniane i podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
 6. Przetwarzane dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia po okresach archiwizacji. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przekazanie nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta.

Klauzula Informacyjna MONITORING WIZYJNY – RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez wysłanie pisma na adres: Wadowice, ul. Karmelicka 5 lub kontakt telefoniczny: 33 872 12 00.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na powyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila adres iod@zzozwadowice.pl.
 4. Obszar jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 5. Rejestrowany jest tylko obraz, bez dźwięku.
 6. Monitoringiem objęte są: Korytarze i hol.
 7. Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 30 dni.
 9. Odbiorcami danych są podmioty na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty na podstawie przepisów prawa.

Kodeks branżowy RODO w Medycynie (.pdf).

Scroll Up