Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5

Informacja o przetwarzaniu danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz przechowywaniu danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących dokumentacji medycznej oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Zakres przetwarzania dotyczących dokumentacji medycznej i okres przechowywania ustalany jest na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. Archiwizacja danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Dane zwykłe:

  • ZGODA – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (rekrutacja);
  • UMOWA – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • PRZEPIS PRAWA – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( np. zatrudnienie, rozliczenia publicznoprawne);
  • INTERES PRAWNY – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. monitoring wizyjny, windykacja, dochodzenie roszczeń);

Dane wrażliwe:

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

Twoje uprawnienia

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień (prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych) zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie.

Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa – w tym celu możesz złożyć wniosek – pomocniczy wzór wniosku dostępny w siedzibie ADO lub TU (POBIERZ WNIOSEK).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@zzozwadowice.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Zabezpieczenia danych

ADO przywiązuje dużą wagę do ochrony danych tworzonych, przetwarzanych i składowanych. Zabezpieczenia funkcjonujące mają na celu zapewnienie, poufności, integralności i dostępności danych osobowych. Celem systemu ochrony danych osobowych jest ciągłe zapewnienie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

  • Zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, bez względu na jej postać,
  • Maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych,
  • Zapewni realizację praw podmiotom danych.

POBIERZ WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW PODMIOTU DANYCH (.pdf)

Scroll Up