Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. W zależności od tego, kogo skarga dotyczy (personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia), wskazana jest następująca kolejność postępowania:

  • W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki), pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika. W Szpitalu jest nim Ordynator Oddziału lub Dyrektor ZZOZ, a w przychodni – Kierownik Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego. Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.
  • Dyrektor ZZOZ w Wadowicach lub osoba działająca w jego imieniu przyjmuje, po uzgodnieniu terminu, w Sekretariacie Dyrekcji, pok. 230.
  • Kierownik Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego – mgr Renata Gnojek przyjmuje w gabinecie nr 137 (w budynku przychodni) codziennie od 7.00 do 15.00.
  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ZZOZ w Wadowicach – przyjmuje w Dziale Prawno-Organizacyjnym (budynek przychodni, II piętro, obok Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej) we wtorki w godz.: od 9:00 do 10:30 oraz czwartki w godz.: pd 12:00 do 13:30. Telefon kontaktowy: 797 700 378.

Ponadto, każdy pacjent, który uzna, że zostały naruszone jego prawa, może zwrócić się o pomoc do:

  • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, tel. 12/29-88-303)
  • Linii Pacjenta (tel. 12/29-88-404)

Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Pełnomocnik rozpatruje skargi w zakresie przestrzegania praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia posiadających umowę z NFZ, podejmuje działania interwencyjne w placówkach, z którymi Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy o udzielanie świadczeń, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów. Zgłaszający się mogą również liczyć na poradnictwo na temat funkcjonowania NFZ, świadczeniodawców i systemu ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji prawnej w zakresie prawa medycznego.

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych:
1)    Administratorem danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Karmelicka 5, kontakt: e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl
2)    Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@zzozwadowice.pl
3)    Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz udzielenia odpowiedzi.
4)    Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie wsparcia prawnego oraz informatycznego na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5)    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
6)    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7)    Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procedowana.

Scroll Up