Jeżeli Pacjent uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane przez naszą placówkę
w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. W zależności od tego, kogo skarga dotyczy (personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia), wskazana jest następująca kolejność postępowania:

 • W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, ratownika medycznego), pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja
  u bezpośredniego przełożonego tego pracownika. W Szpitalu jest nim Ordynator Oddziału/ Lekarz Kierujący Oddziałem lub Pielęgniarka Oddziałowa, a w przychodni – Kierownik Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego. Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek. W razie nieobecności ww. można się do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, po uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Dyrekcji, pok. 230 lub Przełożonej Pielęgniarek, która przyjmuje w gabinecie nr 122.
 • Kierownik Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego – mgr Renata Gnojek przyjmuje
  w gabinecie nr 137 (w budynku przychodni) codziennie od 7.00 do 14.00.
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ZZOZ w Wadowicach – przyjmuje w imieniu Dyrektora w Dziale Prawno-Organizacyjnym (budynek przychodni, II piętro pok. 309 obok Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej) codziennie od 7:00-14:00. Telefon kontaktowy: 797 700 378.

 

 • Skargi i wnioski do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach można przesyłać:

listownie na adres szpitala:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

 1. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@zzozwadowice.pl

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP: ZZOZ_w_Wadowicach

lub doręczyć osobiście na Dziennik Podawczy ZZOZ w Wadowicach, który znajduje się na II piętrze budynku przychodni, pok. 230, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:35.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VII Skargi i wnioski (Dz.U.2022 poz. 2000 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 20025.46.)

 • Skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji lub adres poczty e-mailowej,
 • WAŻNE: Jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma.
 • W skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, sprawa zostanie przesłana
  do organu właściwego.
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego /mailowego wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto, każdy Pacjent, który uzna, że zostały naruszone jego prawa, może zwrócić się
o pomoc do:

 • Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 1. Józefa 21

31-056 Kraków

tel. 12 29 88 404, fax: 12 29 88 320

kancelaria@nfz-krakow.pl , e-PUAP: 3bdy2cb654/SkrytkaESP

 • Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 1. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Fax: 22 506-50-64

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Ogólnopolska Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych:
1)    Administratorem danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Karmelicka 5, kontakt: e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl
2)    Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@zzozwadowice.pl
3)    Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz udzielenia odpowiedzi.
4)    Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie wsparcia prawnego oraz informatycznego na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5)    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
6)    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7)    Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będą rozpatrywane.

 

Scroll Up