Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. W zależności od tego, kogo skarga dotyczy (personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia), wskazana jest następująca kolejność postępowania:

W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki), pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika. W Szpitalu jest nim Ordynator Oddziału lub Dyrektor ZZOZ, a w przychodni – Koordynator PPS. Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.

  • Dyrektor ZZOZ w Wadowicach lub osoba działająca w jego imieniu przyjmuje, po uzgodnieniu terminu, w Sekretariacie Dyrekcji pok. 230.
  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ZZOZ w Wadowicach – mgr Mirosław Pietraszek przyjmuje w pok. 229 (w PPS) we wtorki od 13.00 do 14.30.
  • Koordynator Powiatowej Przychodni Specjalistycznej – mgr Renata Gnojek przyjmuje w gabinecie nr 144 (w PPS) codziennie od 7.00 do 15.00.

Ponadto, każdy pacjent, który uzna, że zostały naruszone jego prawa, może zwrócić się o pomoc do:

  • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, tel. 12/29-88-303)
  • Linii Pacjenta (tel. 12/29-88-404)

Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Pełnomocnik rozpatruje skargi w zakresie przestrzegania praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia posiadających umowę z NFZ, podejmuje działania interwencyjne w placówkach, z którymi Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy o udzielanie świadczeń, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów. Zgłaszający się mogą również liczyć na poradnictwo na temat funkcjonowania NFZ, świadczeniodawców i systemu ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji prawnej w zakresie prawa medycznego.

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach.

Scroll Up