Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wdrożył Zintegrowany System Zarządzania w zakresie systemu zarządzania jakością
. Pierwsza certyfikacja systemu ISO 9001:2008 została zrealizowana w 2008 roku przez zewnętrzną, niezależną jednostkę BSI Management System. W wyniku audytu zewnętrznego Zespół uzyskał Certyfikat nr: FS 537925 i działał w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w zakresie: Ambulatoryjna i stacjonarna specjalistyczna opieka zdrowotna, pomoc doraźna i transport sanitarny. Certyfikat ważny był do 10.08.2011r.

Kolejne audyty recertyfikujące przeprowadzono w 2011, 2014 oraz 2017 roku. ZZOZ w Wadowicach uzyskał Certyfikat zgodności i potwierdzenie, że działa w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie: Leczenie szpitalne – hospitalizacja w oddziałach szpitalnych, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, profilaktyczne programy zdrowotne.

Certyfikat Nr 484052 (kod weryfikacyjny DF923A71-092) jest ważny do 18.03.2020 r.

Główne cele zintegrowanego systemu zarządzania:

 • Dbałość o satysfakcję pacjenta,
 • Rozwój oferty usług medycznych,
 • Działalność profilaktyczna i promocja zdrowia,
 • Doskonalenie kadr medycznych,
 • Podnoszenie świadomości pracowników i ich angażowanie w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Bezpieczeństwo świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystywanie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem ukierunkowanego na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,
 • Dbałość o pracownika poprzez ograniczenie zagrożeń, zapewniając jak najbezpieczniejsze warunki pracy, przy minimalnym ryzyku zawodowym,
 •  Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 •  Ochrona przetwarzanych informacji,
 •  Zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi działalności Zakładu,
 •  Rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród pracowników i pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
 •  Dbałość o środowisko naturalne, w szczególności poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, zwłaszcza w obszarze odpadów medycznych,
 •  Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych oraz zwiększenie skuteczności reagowanie,
 •  Racjonalne gospodarowanie wodą, ściekami, energią cieplną i elektryczną,
 •  Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa.

Realizacja tych celów następuje przez:

 • Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych oraz praw pacjentów w zakresie obowiązujących przepisów,
 •  Zgodność praktycznego postępowania z najnowszą wiedzą oraz technologiami medycznymi,
 •  Analizę i spełnienie oczekiwań pacjentów,
 •  Racjonalny dobór pracowników oraz stałe podnoszenie kwalifikacji całego personelu,
 •  Dbanie o przyjazną atmosferę wokół pacjenta i jego rodziny,
 •  Przeglądy stanowisk pracy, ocenę ryzyka,
 •  Przeprowadzanie badań środowiskowych,
 •  Dostosowanie stanowisk pracy do wymagań ergonomii,
 •  Monitorowanie ilości wytworzonych odpadów, celem zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz redukcja kosztów ich utylizacji,
 •  Bezpieczne zagospodarowanie odpadów w postaci zbiórki do pojemników,
 •  Wprowadzenie monitoringu zużycia paliwa ciekłego (olej napędowy, benzyna),
 •  optymalizację zuzycia energii, wody, ciepła.

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standard Organization), która tworzy normy na potrzeby całego świata. Normy ISO serii 9000 poświęcone są systemom zarządzania jakością i stosowane są w wielu krajach. Wdrożenie SZJ w oparciu o te normy potwierdza stałe dążenie organizacji do podnoszenia standardu obsługi Klienta oraz fakt, że zapewnienie należytej staranności świadczonych usług należy do priorytetów jednostki.

Scroll Up