Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 33 87 21 200, +48 33 87 21 300
Fax: +48 33 82 34 687
E-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl
Adres korespondencyjny: ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczenie na stronie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • zamieszczone na stronie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

  • podwyższony kontrast (możliwość wyboru między: czarnym tekstem na białym tle, białym tekstem na czarnym tle, żółtym tekstem na czarnym tle, czarnym tekstem na żółtym tle),
  • możliwość zmiany rozmiaru czcionki na większą,
  • możliwość wyszukiwania treści na stronie za pomocą wyszukiwarki,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Możliwość ewakuacji lub ratowania osób ze szczególnymi potrzebami jest realizowana przy pomocy dźwigów osobowych lub przy pomocy noszy.

Scroll Up