Koordynator
mgr Renata Gnojek
tel. 33 87 21 234

W Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego, ul. Karmelicka 5, wejście główne, parter, gab. 126 A.

Kontakt:

Rejestracja: (33) 87 21 239
Gabinet lekarza pediatry: (33) 87 21 397
Gabinet lekarza internisty: (33) 87 21 257
dodatkowe informacje: 668 549 510

Rejestracja e-mail
pozrejestracja@zzozwadowice.pl

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. J. Madej 126B 1200 – 1415,
Wizyty domowe
1415 – 1500
1200 – 1415,
Wizyty domowe
1415 – 1500
800 – 1015,
Wizyty domowe
1430 – 1515
800 – 1015,
Wizyty domowe
1430 – 1515
1200 – 1415,
Wizyty domowe
1415 – 1500
lek. B. Szczelina-Krzak 127A
925 – 1430,
Wizyty domowe
1430-1800
1100 – 1700,
Wizyty domowe
850-1100
930 – 1430,
Wizyty domowe
1430-1705
930 – 1430,
Wizyty domowe
1430-1705
930 – 1300,
Wizyty domowe
1300-1530
lek. P. Bajgrowicz-Wysogląd 128B
1400 – 1500,
Dzieci zdrowe
1500 – 1600
lek. Agnieszka Sternal 128B
800 – 1000
szczepienia,
1000 – 1230
dzieci chore,
Wizyty domowe
1230 – 1400
800 – 930
wizyty domowe,
930 – 1330
dzieci chore,
800 – 1100
szczepienia,
1100 – 1400
dzieci chore,
1400 – 1530
lek. Waldemar Jędrzejewski 126B / 127A
1500 – 1800,
Wizyty domowe
1400-1500
800 – 1200
1330 – 1800,
Wizyty domowe
1230-1330
1330 – 1700,
Wizyty domowe
1700-1800
1400 – 1700,
Wizyty domowe
1700-1800

 

POBIERZ Wzór Deklaracji wyboru lekarza POZ (.pdf)

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
  kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
  wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka, testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Lista badań dostępnych w POZ

Badania hematologiczne:
morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
retykulocyty,
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
sód,
potas,
wapń zjonizowany,
żelazo,
żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
stężenie transferyny,
stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
białko C-reaktywne (CRP),
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
aminotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL,
FT3,
FT4,
PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:
ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:
badanie ogólne,
pasożyty,
retykulocyty,
krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG):
USG tarczycy i przytarczyc,
USG ślinianek,
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
USG obwodowych węzłów chłonnych,
Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:
zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
zdjęcie czaszki,
zdjęcie zatok,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Scroll Up