Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest powiatową placówką służby zdrowia o statusie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie ze Statutem świadczy usługi zdrowotne dla ponad 154 tys. ludności Powiatu Wadowickiego w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, profilaktycznych programów zdrowotnych, transportu sanitarnego POZ oraz ratownictwa medycznego, jak również udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze gmin: Wadowice, Tomice, Spytkowice, Mucharz.

ZZOZ w Wadowicach udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z naszych usług korzystają również liczni pielgrzymi i turyści.

Jednostki organizacyjne ZZOZ w Wadowicach to:

 • Szpital im. św. Jana Pawła II w Wadowicach,
 • Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej,
 • Wadowickie Pogotowie Ratunkowe.

Szpital im. św. Jana Pawła II w Wadowicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii, pediatrii, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowej, ginekologii i położnictwa, noworodków i wcześniaków, anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach Szpitala funkcjonuje 10 oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w czterech budynkach.

Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego udziela ambulatoryjnych świadczeń w poradniach i pracowniach, zlokalizowanych w jednym budynku, w 18 specjalistycznych zakresach.

Zespoły Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego stacjonują w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Andrychowie. Obecnie ZZOZ w Wadowicach ma 5 zespołów ratownictwa medycznego. W Andrychowie stacjonują 2 zespoły podstawowe “P”. W Wadowicach stacjonują 2 zespoły, jeden „S” czyli specjalistyczny, drugi podstawowy „P”. W Kalwarii Zebrzydowskiej stacjonuje 1 zespół podstawowy „P”.

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania metodą pośredniej radiografii cyfrowej. Badania realizowane na podstawie skierowania lekarskiego: zdjęcia klatki piersiowej, zdjęcia kostne, badania mammografii i kontrastowe (cystografia, urografia).

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje szeroką gamę badań z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii, immunochemii, mikrobiologii, serolofgii, koagulacji.

Poniżej przedstawiamy lokalizację poszczególnych komórek organizacyjnych:

Pawilon „C” – ulica Karmelicka 7:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – piętro I,
 • Oddział Wewnętrzny I -piętro II,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Odcinek Ginekologiczny z Izbą Przyjęć –piętro III,
 • Oddział Dziecięcy – piętro IV.

Pawilon “E” – ulica Karmelicka 7B:

 • Oddział Geriatryczny – parter,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej – piętro I,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – piętro I,
 • Oddział Wewnętrzny II – piętro II,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Odcinek Położniczy z Blokiem Porodowym – Piętro III,
 • Oddział Noworodków i Wcześniaków – piętro III.

Pawilon “D” – ulica Karmelicka 7A:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć,
 • Blok operacyjny,
 • Pracownia RTG gab. nr 3,
 • Centralna Sterylizatornia – wejście od tyłu budynku,
 • Pracownia Patomorfologii (przechowywanie i wydawanie zwłok)- wejście od tyłu budynku,
 • Pracownia Tomografii Komputerowej – świadczenia wykonywane przez firmę Voxel Spółka Akcyjna w Krakowie.

Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego – ulica Karmelicka 5:

 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy nr 1,
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy z Pracownią Spirometrii,
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chorób Naczyń,
 • Poradnia Chorób Zakaźnych,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Neonatologiczna,
 • Poradnia dla Kobiet,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Gastroenterologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Laryngologiczna,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,
 • Poradnia Leczenia Zeza,
 • Poradnia Logopedyczna,
 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Leczenia Zeza,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Ortopedyczna,
 • Poradnia Psychologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Pracownia Audiometrii,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia Endoskopii,
 • Centralne Laboratorium,
 • Pracownia RTG (gabinet RTG i gabinet badań mammograficznych),
 • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych osobowych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Karmelicka 5, Wadowice.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie: 33 872 12 00;
 • listownie: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:

 • poprzez e-mail: iod@zzozwadowice.pl;
 • listownie: j.w.

Cele i podstawy przetwarzania
(art. 6 ust. 1 lit a,b,c,d,f oraz art. 9 ust. 2 a, b, c, f, h, i RODO)

 • Świadczenia usług medycznych;
 • Zatrudnienia i rekrutacji;
 • Zawierania i rozliczenia umów cywilnoprawnych;
 • Wystawienia i rozliczenia faktur;
 • Monitorowania wizyjnego;
 • Nagrywania rozmów telefonicznych;
 • Realizacja zamówień publicznych;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi ADO zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty publiczne na podstawie przepisów prawa Urząd Skarbowy, ZUS, Sąd, NFZ.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach i przepisach wewnętrznych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.

Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz przepisów wewnętrznych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy i jej rozliczenia. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon), dane do pełnomocnictwa.

Scroll Up