Rewitalizacja i poprawa standardu usług medycznych ZZOZ w Wadowicach przez wykończenie nowego pawilonu i dostosowanie istniejącego do wymogów prawa”, jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

Priorytet : Spójność wewnątrzregionalna,

Działanie : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego ,

Schemat A : Ochrona Zdrowia.

 

Krótka charakterystyka Projektu:

Projekt składa się z dwóch zadań:

Zadanie I – to wykończenie pomieszczeń pawilonu “D”, tj. Pracownia Patomorfologii – wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, Centralna Sterylizatornia  i Blok Operacyjny – wykończeniowe roboty budowlane wraz z wyposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny.

Zadanie II – to modernizacja pawilonu “C” poprzez dostosowanie zlokalizowanych w nim oddziałów szpitalnych pod względem architektonicznym wraz z odtworzeniem i uzupełnieniem  aparatury i sprzętu medycznego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi

16.385.338,67 zł
w tym:  
1. Wartość kosztów kwalifkowanych 13.168.927,80 zł
– kwota dofinansowania z MRPO 7.901.356,68 zł
– kwota dofinansowania ze Starostwa Powiatowego 4.368.179,85 zł
– kwota własna ZZOZ w Wadowicach 899.391,27 zł
2. Wartość kosztów niekwalifkowanych 3.216.410,87 zł
   z tego:  
– Starostwo Powiatowe 8.305,27 zł

 

Okres realizacji Projektu: 

Rozpoczęcie realizacji: 01.04.2009r.

Zakończenie realizacji: 30.06.2013r.

Aktualnie zrealizowano:

 

Zadanie I : 

1. Wyposażenie Pracowni Patomorfologii  

509.505,01 zł
w tym:  
   – środki unijne 305.703,01 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 203.802,00 zł

 

Realizując niniejszy projekt zmieniliśmy lokalizację dotychczas funkcjonującej Pracowni Patomorfologii przenosząc ją do wykończonych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach pomieszczeń w pawilonie “D” oraz wyposażyliśmy zgodnie z projektem w odpowiedni sprzęt i aparaturę. 

W ramach wyposażenia Pracowni Patomorfologii zakupiono m.in.:
– stół sekcyjny;
– starylizator;
– kriostat elektromechaniczny;
– mikroskopy laboratoryjne;
– walizkowe zestawy narzędzi sekcyjnych
– pełne wyposażenie meblowe pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt niezbędny do funkcjonowania pracowni.

2. Wykończeniowe roboty budowlane wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni

2.866.131,78 zł
w tym:  
   – środki unijne 1.719.679,07 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 1.146.452,71 zł

 

Zakończone zostało zadanie związane z wykończeniem pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni i jej kompletnym wyposażeniem. 

Całkowita wartość tego zadania to kwota       2.866.131,78 zł

w tym:

roboty budowlane   –   1.435.129,83 zł

wyposażenie            –   1.431.001,95 zł

 

Realizując niniejszy projekt zmieniliśmy lokalizację dotychczas funkcjonującej Sterylizatorni, uzyskując pomieszczenia spełniające wszystkie wymagania określone odpowiednimi przepisami, wyposażone zgodnie z projektem w sprzęt i urządzenia wysokiej klasy, spełniające przepisane normy i umożliwiające wykonywanie sterylizacji najnowszymi zalecanymi metodami. 

W ramach wyposażenia Centralnej Sterylizatorni zakupione zostały m.in. takie urządzenia jak:

– sterylizator parowo – formaldehydowy z programem sterylizacji niskotemperaturowej, co pozwoli zrezygnować z metody sterylizacji  tlenkiem etylenu na rzecz zalecanej sterylizacji za pomocą formaldehydu;

– komputerowy system monitorowania procesów mycia, dezynfekcji, sterylizacji i ewidencji materiałów, którego celem jest zapewnienie  bardzo dokładnego systemu monitorowania przebiegów cykli poszczególnych procesów oraz pełna dokumentacja wykonywanych usług w zakresie monitorowania biologicznego i chemicznego;

– wytwornica pary;

– zgrzewarka rolkowa;

– myjnia ultradźwiękowa oraz 2 myjnie –dezynfektory;

– suszarka;

– stoły do kontroli i pakowania, stoły robocze, wózki do składowania i transportu, pełne wyposażenie meblowe pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt niezbędny do funkcjonowania sterylizatorni.

Obecnie mamy najnowszą i najlepiej wyposażoną Centralną Sterylizatornię w Małopolsce.

 

Dokumentacja fotograficzna:

Zakończono roboty budowlane na Bloku Operacyjnym. Zakończono wyposażanie Bloku Operacyjnego

Kwota brutto przeznaczona na to zadanie to 6.585.006,90 zł w tym:
roboty budowlano – wykończeniowe 3.274.465,74 zł
wyposażenie 3.310.541,16 zł

 

Na Bloku Operacyjnym znajdują się m.in. sale przygotowania pacjenta, 3 sale operacyjne, sale wyburzeniowe, śluzy szatniowe, pomieszczenie mycia lekarzy.

Dokumentacja fotograficzna:

Zadanie II : 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

1. Mammograf

298.530,00 zł
w tym:  
   – środki unijne 179.118,00 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 119.412,00 zł

 

2. Videokolonoskop , videogastroskop,

myjka ultradźwiękowa wraz z osprzętem

111.058,00 zł
w tym:
   – środki unijne 66.635,00 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 44.423,00 zł

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Aparat RTG

95.230,00 zł
w tym:  
   – środki unijne 57.138,00 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 38.092,00 zł

 

4. Pompy infuzyjne

139.249,66 zł
w tym:  
   – środki unijne 83.549,83 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 55.699,83 zł

5. Myjnie-dezynfektory

88.269,65 zł
w tym:  
   – środki unijne 52.961,80 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 35.307,85 zł

6. Łóżka do intensywnej terapii

92.234,00 zł
w tym:  
   – środki unijne 55.340,40 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 36.893,60 zł

7. Kardiomonitory i Centrale monitorujące

155.150,00 zł
w tym:  
   – środki unijne 93.090,00 zł
   – wkład własny – Starostwo Powiatowe 62.060,00 zł

 

Obecnie trwają roboty budowlane w Pawilonie C wraz z doposażeniem Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii mające na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. oraz w rozporządzeniach zmieniających.

Kwota brutto przeznaczona na to zadanie to 3.950.000,01 zł w tym:
roboty budowlano 3.727.088,01 zł
wyposażenie 222.912,16 zł
Zadanie to finansowane jest w następujący sposób:
środki unijne 711.303,08 zł
wkład własny Starostwo Powiatowe 3.238.696,93 zł

 

 Dokumentacja fotograficzna: 

Scroll Up