Aktualności


Informacja dla pacjentów

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Informujemy, że od 01.07.2019r. zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U z 2019r. poz.1127) pobyt przy dziecku w szpitalu jest bezpłatny. W/w ustawa gwarantuje bezpłatną dodatkową opiekę pielęgnacyjną m.in. opiekunom i rodzicom pacjentów małoletnich lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również przedstawicielom ustawowym albo opiekunom faktycznym. Mając na uwadze powyższe z tego tytułu w tut. ZZOZ nie będą pobierane opłaty.

Scroll Up