W dniu 20.02.2012r została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-021/10 „Budowa lądowiska dla helikopterów służącego poprawie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach”. Program realizowany w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W 2010r na etapie oceny I stopnia Projekt uzyskał 49 pkt. (wymagane min. 50) ponieważ w dniu składania wniosku o dofinansowanie ZZOZ w Wadowicach nie dysponował pozwoleniem na budowę, które udało się uzyskać w dniu 30.06.2011r. We wrześniu 2011r. w związku ze zmianą wymaganego progu punktowego (z 50 na 49) złożony wcześniej wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę I i II stopnia i decyzją Ministra Zdrowia został umieszczony na Liście Projektów które uzyskały dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie do dnia 31.10.2012r. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.107.444,07 z Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 941.327,45 zł Wkład własny ZZOZ w Zakładu wynosi 166.116,62 w tym: – Starostwo Powiatowe w Wadowicach 110.744,40 zł – ZZOZ w Wadowicach 55.372,22 zł.

W dniu 24.07.2012r zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych; wartość umowy 886.955,29 zł. Termin realizacji do 30.11.2012r.

W dniu 31.07.2012r zawarto umowę na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.840,00 zł.

Scroll Up